Privacy

1. Algemeen 

In het kader van dit website-privacybeleid (het “privacy beleid”), wordt onder “Persoonsgegevens” verstaan; alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (de “AVG”) evenals de toepasselijke nationale uitvoerings- of aanvullende wetgeving (gezamenlijk de  “Wet bescherming persoonsgegevens”) d.w.z. alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerd- of identificeerbaar persoon.

Deze privacy policy omschrijft het verzamelen, verwerken, gebruik en de bescherming van bepaalde persoonlijke data door Will-Pharma SA (“WILL”) met betrekking tot het gebruik van één of meerdere van WILL’s websites, alsmede iedere andere website in eigendom of onder beheer van WILL die refereert naar deze privacy policy (gezamenlijk de “websites“).

Voor alle duidelijkheid: het Privacybeleid is uitdrukkelijk ook van toepassing op de website www.willpharma.nl (de “Nederlandse Website“) die eigendom is van en wordt beheerd door Will-Pharma Nederland BV met maatschappelijke zetel te Wilgenlaan 5, 1161 JK Zwanenburg ( Nederland).

Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid, (i) zal de Nederlandse Website worden opgenomen onder de term Websites en (ii) zal WILL ook verwijzen naar Will-Pharma Nederland B.V.
WILL respecteert uw privacy en de manier waarop u ervoor kiest om gegevens te verstrekken. WILL erkent de noodzaak van een passende bescherming en beheer van verzamelde Persoonsgegevens. WILL handelt overeenkomstig dit privacybeleid en helpt u te begrijpen welke soorten persoonlijke gegevens WILL kan verzamelen, hoe die persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt en met wie de persoonlijke gegevens worden gedeeld voor zover daar sprake van is.

WILL verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacypolicy. Door de websites te bezoeken of anderszins te gebruiken, stemt u volledig en onvoorwaardelijk in met de toepassing van dit privacybeleid en geeft u WILL toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met en voor de daarin gedefinieerde doeleinden. Dit privacybeleid is toegankelijk vanaf de betreffende websites.

2. Verwerker 

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Will-Pharma SA, gevestigd te Rue du Manil 80, B-1301 Wavre (België), geregistreerd bij Crossroads Bank for Enterprises onder ondernemingsnummer 0402.018.775.

 • Maatschappelijke zetel België:

  Rue du Manil 80, B-1301 Wavre
  Fax: +32 (0)10 24 33 77
  Email: willpharma@willpharma.com

 • Kantoor Luxemburg:

  Rue du Merschgrund 54 – L8373 Hobscheid (Habscht)
  Telefoon: +352 (0)45 09 86
  Fax: +352 (0)45 09 87
  Email: willpharma@willpharma.com
  Met betrekking tot de Nederlandse Websites is de entiteit verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens:

 • Kantoor Nederland:

  Will-Pharma Nederland B.V.
  Wilgenlaan 5, 1161 JK Zwanenburg
  Telefoon: +31 (0)20 497 65 51
  Email:info@willpharma.com 

3. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

WILL verzamelt uw persoonlijke gegevens in het kader van het aanbieden van de websites en uw gebruik ervan, in overeenstemming met dit privacybeleid. De door WILL verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens omvatten de volgende informatie:

 1. Algemeen
  • Persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van de websites (“Browsegegevens“): ID van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de websites (MAC-adres); IP adres; gegevens over hoe, wanneer en hoe lang u de websites bezoekt en gebruikt; de subwebsites die worden bereikt via een toegang tot de websites; uw internetprovider; informatie met betrekking tot uw besturingssysteem, het type en de versie van uw browser en apparaat; doorzochte items en/of geraadpleegde pagina’s op de websites.
  • Persoonsgegevens die u verstrekt bij het stellen van een vraag of bij het anderszins contact opnemen met WILL via het online “contactformulier”: uw voor- en achternaam, e-mailadres, de inhoud van uw bericht en, optioneel, het bedrijf waartoe u behoort en uw telefoonnummer (“invulgegevens“).
  • Profielgegevens“: op basis van de Browsegegevens zal WILL gebruikersmarketingprofielen maken en opslaan.

  De browsegegevens worden verzameld via de verbinding tussen uw apparaat (computer, smartphone of tablet) en de webserver van WILL. De profielgegevens worden gemaakt door een analyse van de browsegegevens door WILL.

 2. Solliciaties

  U kunt ervoor kiezen om te solliciteren bij WILL, hetzij voor een vacature of een open sollicitatie, door een e-mail te sturen met uw cv en/of motivatiebrief, naar het e-mailadres dat is aangegeven in het gedeelte “Carrière” van de websites (“sollicitatie gegevens”). Er worden daarom geen sollicitatiegegevens als zodanig verwerkt op de Websites.

 3. Geneesmiddelenbewaking

  Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (“FAGG”) definieert de geneesmiddelenbewaking als “de som van technieken voor de evaluatie van het risico van het optreden van bijwerkingen bij geneesmiddelen na het op de markt brengen”.

  Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zijn wettelijk verplicht om (ernstige) bijwerkingen te melden met betrekking tot in de handel gebrachte geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Ga voor meer informatie over dergelijke (ernstige) bijwerkingen naar het gedeelte ‘Geneesmiddelenbewaking’ op de website.

  Hoewel WILL u ten zeerste aanbeveelt om eerst contact op te nemen met uw arts in het geval van bijwerkingen, stelt WILL u in staat om – in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van WILL en artikel 6, § 1, c) en 9, § 2, (i) van de AVG, dergelijke (ernstige) bijwerkingen te melden.

  • per email via pvwillpharma@qplusconsult.com;
  • telefonisch op  +32(0)2 899 05 68; of
  • per post aan Will-Pharma SA – Pharmacovigilance, Rue du Manil 80, 1301 Wavre, België.

  De informatie over uw identiteit (voor- en achternaam, (e-mail) adres), het geneesmiddel of gezondheidsproduct dat u heeft gebruikt en uw beschrijving van (een) ervaren bijwerking (en), evenals eventuele aanvullende informatie die u daarover vrij verstrekt (de “Geneesmiddelenbewakingsgegevens”) worden uitsluitend verwerkt door de afdeling die verantwoordelijk is voor de geneesmiddelenbewaking.

  WILL heeft passende maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de geneesmiddelenbewakingsgegevens te waarborgen, rekening houdend met hun gevoelige aard.

  Er worden geen geneesmiddelenbewakingsgegevens als zodanig rechtstreeks op de websites verwerkt.

 4. Gevoelige persoonlijke gegevens

  Speciale categorieën Persoonsgegevens worden vaak “gevoelige” Persoonsgegevens genoemd en omvattten informatie met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksleven.

  Over het algemeen verzamelt of verwerkt WILL geen gevoelige persoonlijke gegevens op de websites die rechtstreeks op u betrekking hebben. Zoals echter uitgelegd in paragraaf 3.3, verwerkt WILL geneesmiddelenbewakingsgegevens die gevoelige Persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid bevatten, wanneer u een bijwerking meldt.

  Ten slotte kunt u vrij beslissen om bepaalde gevoelige Persoonsgegevens vrij te geven in uw cv en / of motivatiebrief bij het solliciteren naar een functie bij WILL zoals vermeld in sectie 3.2

4. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

WILL verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens, uitsluitend voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn aangegeven. De doeleinden waarvoor WILL uw Persoonsgegevens verwerkt, zijn om de Websites en de gerelateerde diensten te leveren, om de contractuele relatie met u te beheren, om uw verzoeken te verwerken en te beantwoorden, om uw sollicitatie te verwerken en om te voldoen aan WILL’s verplichtingen inzake geneesmiddelenbewaking.

Daarnaast kan WILL uw browsegegevens, invulgegevens en profielgegevens verwerken voor het monitoren van het gebruik van de websites, het analyseren van de gewoonten van de gebruikers, het ontwerpen van toevoegingen of nieuwe functionaliteiten die de websites verbeteren en voor marktonderzoeksdoeleinden. Voor zover mogelijke zal WILL geaggregeerde gegevens (dat wil zeggen gegevens die u niet identificeren noch aan u kunnen worden gekoppeld, zoals statistische gegevens), gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens verwerken in plaats van persoonlijke gegevens, wanneer de doeleinden van een dergelijke verwerking op dezelfde manier kunnen worden bereikt.

Als u instemt met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor commerciële communicatie en reclamedoeleinden, zal WILL uw gegevens gebruiken voor de doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven totdat u een dergelijke toestemming intrekt. Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming wanneer u uw e-mailadres en / of (mobiele) telefoonnummer meedeelt, kan WILL u per e-mail en / of sms, of door middel van “push” of gepersonaliseerde displays op bepaalde sociale netwerken waar u een account heeft , commerciële berichten over WILL, haar producten en diensten sturen. U heeft het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens door WILL voor commerciële en reclamedoeleinden te alle tijde kostenloos en zonder opgaaf van reden in te trekken. Om dit recht uit te oefenen, volgt u de procedure zoals beschreven in sectie 10 van dit privacybeleid.

WILL kan uw Persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die vooralsnog onvoorzien zijn in dit Privacybeleid, hetzij op basis van een toepasselijke wettelijke toestemming of op basis van uw toestemming. In ieder geval zal WILL, voorafgaand aan het gebruik van uw Persoonsgegevens voor andere doeleinden, u informeren over de wijzigingen in dit Privacybeleid en, in het geval van op toestemming gebaseerde activiteiten, zal WILL u de mogelijkheid bieden om uw toestemming in te trekken.

5. Overdracht van persoonlijke gegevens

In het kader van (i) de levering van de websites en daaraan gekoppelde diensten, en (ii) uw gebruik ervan, kan WILL gebruik maken van de diensten van leveranciers en onderaannemers aan wie bepaalde persoonlijke gegevens kunnen worden ontsloten als onderdeel van de diensten die zij leveren aan WILL. In dat kader heeft WILL passende maatregelen genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. WILL gebruikt dergelijke leveranciers en onderaannemers onder meer voor het hosten en onderhouden van de Websites, het opslaan van de databases, het beheren van de onderliggende platforms van de Websites en voor logistieke diensten.

In verband met de geneesmiddelenbewaking is WILL wettelijk verplicht om de geneesmiddelenbewakingsgegevens bekend te maken aan de bevoegde autoriteit, d.w.z. het FAGG voor België en het LAREB voor Nederland.

WILL zal uw Persoonsgegevens niet aan derden overdragen, behalve in het geval van overdrachten (i) die zijn toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; (ii) zoals vermeld in dit artikel 5 of elders in dit privacybeleid; of (iii) aan andere entiteiten van de Will-Pharma-groep, voor zover het nodig is om bovengenoemde doeleinden te bereiken.

U stemt ook in met de overdracht van uw persoonlijke gegevens in het geval dat WILL alle of een deel van zijn bedrijf of activa verkoopt of overdraagt ​​aan een derde partij.

Behalve zoals hierboven gespecificeerd, zal WILL uw Persoonsgegevens niet aan derden verkopen of op de markt brengen, tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Voor zover het bovenstaande de overdracht inhoudt van Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte in landen die door de Europese Commissie niet worden beschouwd als een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens, zal WILL ervoor zorgen dat er maatregelen worden genomen overeenstemming met de wetgeving inzake persoonsgegevens.

6. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens, zoals verzameld en verwerkt door WILL in overeenstemming met dit privacybeleid, worden niet langer bewaard dan nodig is om de doeleinden te bereiken die zijn gespecificeerd in sectie 4 hierboven. Uw browser- en profielgegevens worden zolang u de WILL-services gebruikt bewaard in verband met de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens.

WILL bewaart uw Persoonsgegevens alleen voor een langere periode als WILL hier een specifiek legitiem belang bij heeft, bijvoorbeeld als het nodig is om de belangen van WILL te verdedigen in het kader van gerechtelijke procedures; voor zover de gegevens vereist zijn om een ​​vermeende inbreuk op de rechten van derden te verduidelijken; of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Houd er in dit verband rekening mee dat de geneesmiddelenbewakingsgegevens mogelijk worden bewaard zolang het betreffende geneesmiddel of gezondheidsproduct op de markt wordt gebracht. Bovendien worden Geneesmiddelenbewakingsgegevens geanonimiseerd.

Uw sollicitatiegegevens worden bewaard voor een periode van twee (2) jaar vanaf het besluit van WILL om u al dan niet in dienst te nemen. Volgt uit uw sollicitatie een indiensttreding, dan zal uw sollicitatie aan uw arbeidsovereenkomst worden toegevoegd en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van de arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement van WILL.

7. Beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

WILL heeft de vereiste veiligheidsmaatregelen genomen om de Persoonsgegevens die zijn verkregen door het gebruik van de Websites en aanverwante diensten te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, verlies en ongeautoriseerde of ongeoorloofde wijziging, gebruik, toegang en andere verwerking. WILL neemt maatregelen om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te behouden en te beschermen tegen onwettige openbaarmaking. WILL zal uw Persoonsgegevens niet openbaar maken.

8. Cookies en plugins voor sociale media

We gebruiken cookies en plug-ins voor sociale media bij Will pharma die ervoor zorgen dat onze website werkt en die ons helpen de voorkeuren en het surfgedrag van onze bezoekers te begrijpen. Meer informatie over cookies vind je in onze Cookie statement

9. Links naar websites van derden

Onze websites kunnen links naar andere websites maken, die niet onderhevig zijn aan dit privacybeleid. We raden u aan het privacybeleid te bekijken dat van toepassing is op deze andere websites. WILL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de persoonlijke gegevens en privacypraktijken van dergelijke websites en raadt u aan het privacybeleid van elke website te lezen voordat u persoonlijke gegevens deelt.

10. Uw rechten

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, zoals verzameld en verwerkt door WILL en om rectificatie of verwijdering te vragen (al naargelang het geval) in het geval dat ze onnauwkeurig of onnodig zouden zijn. Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een schriftelijk en ondertekend verzoek naar WILL op het e-mailadres dpo@willpharma.com, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of ander document waaruit blijkt dat u de betrokkene bent van de persoonsgegevens. Als u op enig moment wenst dat uw persoonlijke gegevens niet langer worden verwerkt (en niet meer wordt benaderd) voor commerciële communicatie en advertenties, kunt u zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke doeleinden. Hiervoor kunt u de procedure volgen zoals hierboven beschreven.

Over het algemeen hebt u het recht om uw toestemming voor iedere verwerking van uw persoonsgegevens (indien van toepassing) op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die voorafgaand aan een dergelijke intrekking is gegeven.

In het geval dat u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens door WILL in strijd is met de Gegevensbeschermingswetgeving, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in de lidstaat van de Europese Unie waar u gewoonlijk verblijft, de werkplek of de plaats waar de inbreuk heeft plaatsgevonden. De Belgische toezichthoudende autoriteit is de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor Nederland is de toezichthoudende instantie de Autoriteit Persoonsgegevens.